استراتژی های مدیریت منابع انسانی

یک استراتژی مدیریت منابع انسانی، برنامه کلی است که منجر به پیاده سازی بخش های خاص مدیریت منابع انسانی می شود. استراتژی های مدیریت منابع انسانی تصمیم گیری های کارکنان را که بهترین آنها را برای سازمان تضمین می کند هدایت می کنند. تمام زمینه های کاربردی استراتژی های مدیریت منابع انسانی باید با استراتژی کلی کسب و کار مطابقت داشته باشند.

برخی از شرکت ها می توانند این استراتژی ها را به چهار حوزه عمده تقسیم کنند: فرهنگ، مردم، سازمان و سیستم منابع انسانی.

رهبری استراتژی سازمان

مدیران شرکت های بزرگ و دیگر رهبران سازمان بر موفقیت یا شکست اهداف سازمانی تأثیر می گذارند. منابع انسانی نقشی اساسی در انتخاب مدیران شرکت با توجه به احترام تیم تصمیم گیری از طریق موفقیت های کارکنان قبلی و انجام جستجو های موثر بازی می کند. متخصصان منابع انسانی، به عنوان یک شریک تجاری، باید نقش رهبری را در تصمیم گیری های مهم و توصیه ایده ها و استراتژی ها به دیگر رهبران سازمانی ایفا کنند.

استعدادهای استراتژی

استعدادهای نیروی انسانی یکی از مهمترین دارایی های شرکت است. بخش منابع انسانی مسئول پیش بینی نیازهای کارکنان آینده و ایجاد برنامه های استخدام و حفظ استعدادهای بلند است. استراتژی HRM شامل شناسایی صلاحیت های شغلی از قبیل دانش، مهارت ها و توانایی ها برای انجام هر کار است و توصیف اینکه شغل های جامع را که این صلاحیت ها و مسئولیت ها را ارائه می دهد، شرح می دهد. از دیگر استراتژی HRM آموزش مداوم و توسعه کارکنان می باشد.

استراتژی فرهنگی با عملکرد بالا

به گفته انجمن های مدیریت آمریکایی، یک سازمان بالقوه سازمانی است که به وضوح ضوابط عملکرد را تعریف کرده است. رهبران برتر کارکنان را در رفتارهای کاری تغییر می دهند که بر موفقیت شرکت تاثیر می گذارد. استراتژی های مدیریت منابع انسانی از رهبران در برنامه ریزی فعالیت ها از فرهنگ سازمانی حمایت می کنند که کارکنان از کار لذت می برند و قدردانی می کنند. در یک سازمان با کارایی بالا، کارکنان برای سطوح عملکرد بالا و ایده های خلاقانه شناخته می شوند.

برنامه ریزی استراتژیک

برخی از سازمان های موفق، برنامه ریزی استراتژیک را با موفقیت به مشتریان و کارکنان خود نشان می دهند. استراتژی های مدیریت منابع انسانی در تعیین و اجرای بسیاری از این برنامه ها نقش مهمی دارند. یکی از ابزارهای استراتژیک مورد استفاده در حفظ استعداد سرمایه، بررسی رضایت کارکنان است. کارکنان از نظرات خود در مورد سیاست های مختلف، امکانات رفاهی، منافع و توسعه حرفه ای خواسته می شوند. انجام مصاحبه های مشتری ابزار دیگری برای تعیین رضایتمندی است. HRM نقش مهمی در هر یک از این فرایندها دارد و شما میتوانید برای بهینه سازی و بهبود این روند از نرم افزار مدیریت منابع انسانی HRM Radical  استفاده نمایید.

درباره admin_wp_rayanpersis

ارسال دیدگاه