نصب و راه اندازی سیستم واسط صدور شناسنامه بزرگسال رادیکال در اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در مرداد ماه ۱۳۹۶ انجام گردید.